טוען...
חלק כללי

אנא קראו את התקנון בעיון רב, שכן כל שימוש באתר ו/או חלק ממנו מהווה הסכמתכם לכל תנאי השימוש שיפורטו כדלקמן. לשון התקנון מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות גרידא, ומתייחסת לשני המינים.
 
אתר seniorita.co.il (להלן: "האתר") הוא אתר בבעלות סניוריטה (להלן: "בעלי האתר").
 
האתר מהווה פלטפורמה לרכישת מוצרים בצורה מקוונת, ומשכך – השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו, וכן ביצוע העסקאות באמצעות האתר ייעשו בכפוף ובהתאם לתנאי השימוש דלהלן (להלן: "תנאי השימוש").
 
בעלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים בתקנון ו/או בתנאי השימוש (להלן: "השינויים"), מעת לעת, על-פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת מכל סוג. השינויים יכנסו לתוקף ויחייבו את המשתמש באתר מרגע פרסומם באתר.
 
האתר מופעל מתחומי מדינת ישראל ומעניק שירות בתחומי מדינת ישראל, אשר על-כן, יחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.
 
תנאי ראשוני לשימוש באתר – הוא התחייבות המשתמשת לעשות באתר שימוש סביר, הוגן וחוקי – בכפוף ובהתאם לכל דין מדיני מדינת ישראל, ובכל מקרה לא לעבור על חוקי מדינת ישראל תוך השימוש באתר ו/או באמצעותו – הן במישרין והן בעקיפין.
 
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק ו/או לבטל ו/או להשעות ו/או להשהות ו/או לחסום את חשבונה של משתמשת אשר לא תפעל על-פי כל דין.

קניין רוחני

בעלי האתר הם, ורק הם, בעלי הזכויות הבלעדיים באתר – לרבות זכויות הקניין הרוחני הנוגעים למסד הנתונים של האתר, עיצובו של האתר, תוכנו של האתר, כל מלל, טקסט או תמונה המופיעים באתר וכן כל פרט אחר הקשור באתר ו/או בהפעלתו.
 
לאור האמור לעיל, חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשגר ו/או לחלק ו/או לפתח ו/או לתת רישיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים המפורטים לעיל – וזאת למעט שימושה האישי של משתמשת האתר בלבד.
 
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את זכויותיהם, על-פי כל דין, בכל הפרת תנאי הקניין הרוחני המפורטים מעלה.
 
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק ו/או לבטל ו/או להשעות ו/או להשהות ו/או לחסום את חשבונה של משתמשת אשר תפר ו/או תפגע בזכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר ו/או של בעלי קניין רוחני נוספים.
 
תכנים חיצוניים

יתכן ובאתר יופיעו תכנים ו/או קישורים ו/או פרסומים מאתרים שאינם באחריותם של בעלי האתר – זאת לרבות באנרים ו/או לינקים ו/או דפי נחיתה ו/או פרסומות ו/או בכל דרך אחרת (להלן: "תכנים חיצוניים").
 
בעלי האתר אינם אחראים על כל תוכן חיצוני אשר יופיע באתר ו/או על כל נזק, ישיר או עקיף שיגרם ממנו, זאת לרבות מכוח שירות אשר ניתן למשתמשת מכוח תכנים חיצוניים, חשיפה לתכנים אשר פוגעים ברגשותיה של המשתמשת ו/או מכוח חשיפה לתכנים פוגעניים אחרים, לרבות תוכנות זדוניות ומעשים לא חוקיים אשר אינם עולים בקנה אחד עם הדין.
 
יודגש כי הימצאותם של תכנים חיצוניים באתר לא מהווים המלצה מאת בעלי האתר לבקר בהם, וכי כל ביקור של המשתמשת בתכנים החיצוניים הוא על אחריות המשתמשת בלבד.
 
חשבון משתמשת

לצורך ביצוע רכישות באמצעות באתר תידרש המשתמשת לבצע הליך רישום לאתר לרבות בחירת שם משתמש וסיסמה (להלן: "הרישום").
 
חל איסור מוחלט, הן במהלך הרישום והן לאחריו, לעשות שימוש בפרטיו של אדם באופן העלול להטעות ו/או בכוונה להתחזות ו/או בדרך שיש בה, במישרין או בעקיפין, כדי לפגוע בפרטיותו של אחר או בכדי לגנוב את זהותו.
 
יתר על כן, חל איסור מוחלט לבצע רכישה באתר באמצעות שם המשתמש ו/או הסיסמה של משתמשת אחרת. שימי לב - שם המשתמש והסיסמה שלך הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה!
 
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית שלא לאשר שם משתמש אשר אינו הולם את רוח האתר ו/או אשר מטעה או פוגע בזהותו של אחר.
 
המשתמשת מתחייבת שלא להעלות לאתר, באמצעות חשבון המשתמש או באמצעים אחרים, תוכן פוגעני ו/או לא חוקי ו/או שאינו הולם ו/או שיש בו כדי לפגוע בזכויות חוקיות – לרבות זכויות קניין רוחני של אחר.
 
המשתמשת היא האחראית הבלעדית לכל פרסום מצידה, לרבות על תוצאות הפרסום והנזקים שיגרמו ממנו.
 
חל איסור מוחלט וחד משמעי להעלות לאתר ו/או לעשות שימוש במסגרת השימוש הישיר או העקיף באתר בתכנים שאינם הולמים – זאת לרבות תכנים שיש בהם חומר שאינו חוקי, תכנים אלימים, מאיימים, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, חומר העלול לפגוע ו/או להטריד משתמשת אחרת ו/או את בעלי האתר ו/או את הציבור.
 
יודגש, כי משתמשת אשר תעשה באתר שימוש שאינו חוקי ו/או אינו הולם ו/או פוגעני – חשופה לתביעה אזרחית מצד בעלי האתר וכן להעברת פרטיה לגורמים המוסמכים.
 
אחריות המשתמשת והסרת אחריות בעלי האתר

המשתמשת מצהירה בזאת, כי היא תישא במלוא האחריות לכל נזק שיגרם לבעלי האתר ו/או למי מטעמם ו/או למשתמש אחר – כתוצאה מרשלנות המשתמשת בשימוש באתר או במוצריו ו/או לשימוש המשתמשת באתר או במוצריו שיש בו משום אי חוקיות ו/או שימוש באתר או במוצריו שאינו הולם ו/או שימוש באתר או במוצריו לשם עוולות אזרחיות שונות ו/או שימוש באתר או במוצריו לביצוע עבירות על חוקי מדינת ישראל, הן במישרין והן בעקיפין.
 
יודגש, כי במקרים המתוארים לעיל – לא תהא לבעלי האתר אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, והאחריות כולה תוטל על כתפי המשתמשת.
 
כל תוכן המועלה לאתר על-ידי המשתמשת מקנה לבעלי האתר, מעצם העלאתו לאתר, באופן בלתי חוזר וללא כל תמורה, הן בהווה והן בעתיד, רשות ורישיון לשימוש מצד המשתמשת לבעלי האתר.
 
יובהר, כי במידה שהתכנים לעיל חוסים תחת זכויות יוצרים – לא יהיה בפרסומם באתר על ידי המשתמשת כדי לשלול את זכויות היוצרים ו/או לפגוע בהם ו/או להעבירם לידי בעלי האתר.
 
המשתמשת לא תנהג בכל דרך אשר עלולה לגרום לנזק ו/או הפסד לבעלי האתר.
 
המשתמשת לא תפרסם באמצעות האתר ו/או דרכו – כל פרסומת, מבלי שקבלה לכך אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
 
המשתמשת מתחייבת, בנוסף לכל האמור לעיל, לא לבצע באמצעות האתר, במישרין או בעקיפין, כל פעולה שלעניין זה היא פעולה אסורה שיש בה כדי להזיק לצד שלישי ו/או לבעלי האתר (להלן: "פעולה אסורה").
לעניין זה פעולה אסורה = הטרדת משתמשי האתר ו/או בעלי האתר ו/או צד ג' אחר, פגיעה בכל אלו באמצעות דואר זבל (Spam), חדירה לחומר מחשב ו/או ביצוע פעולות שיש בהן כדי להוות עבירות מחשב – לרבות העברת וירוסים, רוגלות, תוכנות זדוניות, סוסים טרואיניים, תולעים, ואנדלים ודומיהם.
 
אין לעשות באתר שימוש אשר יש בו כדי לפגוע בפרטיותו של אחר – זאת לרבות פרסום שמו, פרטיו האישיים, פרטי התשלום שלו וכדומה.

שיפוי בעלי האתר

המשתמשת מתחייב לפצות את בעלי האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן הכנסה ו/או הוצאה ו/או אגרה ו/או תשלום, מכל סוג שהוא, שיגרמו לבעלי האתר – בעבר, בהווה או בעתיד, בקשר ישיר או עקיף לשימושה של המשתמשת באתר ו/או במוצריו.
 
השיפוי לעיל כולל בתוכו גם נזקים שנגרמו לצדדים שלישיים ונתבעו מבעלי האתר.
 
השיפוי יעשה מיד לאחר דרישתו על ידי בעלי האתר.
 
אין בשיפוי הנ"ל בכדי למצות את טענותיהם של בעלי האתר והם יהיו רשאים לפעול בכל דרך חוקית שימצאו לנכון בכדי לעמוד על זכויותיהם ולמצות אותן, על פי כל דין.
 
מוצרי האתר ופלטפורמת המכירה

האתר מהווה פלטפורמה אינטרנטית למכירת מוצרים, מהיבואן אל הצרכן.
 
האתר מאפשר למשתמשת לרכוש מגוון מוצרי איפור, טיפוח, בישום קוסמטיקה, טואלטיקה וניקיון, אשר מיוצרים על-ידי יצרנים שונים (להלן: "היצרן") ומסופקים על ידי ספקים שונים (להלן: "הספק").
 
פרטי כל מוצר מופיעים בעמוד המכירה הנוגע אליו – כגון שמו, פרטיו ומחירו לרבות מע"מ כחוק.
 
יודגש, כי האתר ו/או בעלי האתר אינם היצרנים של המוצרים המוצגים בו אלא אם כן נאמר כך מפורשות – ומשכך, בעלי האתר אינם אחראים למוצרים פגומים כתוצאה מפגם בייצור ו/או כל פגם שהוא באחריותו של היצרן.
 
לשם טיב השירות - במקרה של מוצר אשר הגיע לידי המשתמשת כשהוא תקול ו/או פגום עקב פגם בייצור בלבד, יאפשרו בעלי האתר למשתמשת להשיב את המוצר למשרדי בעלי האתר. בעלי האתר יעבירו את המוצר אל היצרן לצורך בדיקת המוצר. המשתמשת תקבל מוצר חלופי תוך 12 ימי עסקים מיום קבלת המוצר הפגום במשרדי בעלי האתר.
 
יודגש כי במידה וימצא על ידי היצרן כי המוצר שהוחזר אינו תקול ו/או פגום, או לחילופין שהתקלה ו/או הפגם אינם נובעים מתקלה בפס הייצור – קרי, פגם במהלך המשלוח ו/או פגיעה במזיד ע"י המשתמשת ו/או מתוך שימוש רשלני של המשתמשת– יוכלו בעלי האתר לדרוש מן המשתמשת שיפוי בגין הוצאות שהוציאו בנוגע למוצר.
 
במידה שמוצר אזל מהמלאי – תקבל המשתמשת הודעה על כך ויוצע לה מוצר חלופי לשביעות רצונה. במידה שמוצר כזה אינו נמצא, תבוטל העסקה ללא עלות מצד המשתמשת.
 
לאחר בחירת המוצרים על-ידי הלקוחה ורישומה לאתר, תועבר הלקוחה אל חברת סליקה חיצונית – שבאמצעותה תתבצע עסק האשראי (להלן: "עסקת אשראי"). יודגש, כי חברת הסליקה היא חברה חיצונית ואינה קשורה לאתר ו/או אל בעלי האתר. עוד יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי של הלקוחה לא ישמרו במסד הנתונים של האתר.
 
בהמשך לאמור לעיל, סליקת כרטיס האשראי, לצורך עסקת אשראי, תתבצע באמצעות חברת הסליקה 'טרנזילה' (Tranzila) (להלן: "חברת הסליקה").
 
חברת הסליקה פועלת באמצעות תקן אבטחה מהמחמירים בעולם - PCI DSS level 1, היא בעלת רישיון ספק אינטרנט מטעם משרד התקשורת, מפיצה מורשית מטעם חברת שב"א (שירות בנקאי אוטומטי), לשכת שירות מורשת מטעם מס"ב (מרכז סליקה בנקאי), תוכנת חשבוניות רשומה במס הכנסה, אישורים מחברת מסטרכרט ויזה העולמית לשימוש בטכנולוגיית הסליקה 3Dsecure. כאמור, חברת הסליקה עומדת בכל התקנים המחמירים והיא מורשית לספק שירותי עסקאות אינטרנטיות מאובטחות.
 
בתום עסקת האשראי תקבל המשתמשת מספר הזמנה וכן תישלח אליה חשבונית ממוחשבת החתומה בחתימה אלקטרונית בהתאם לחוק החתימה האלקטרונית.
 
במידה שמערכת הסליקה תתקל בסירוב חיוב מצד חברת האשראי, לא תתבצע העסקה ועל המשתמשת לפנות אל חברת האשראי שלה וכן לבעלי האתר לצורך השלמת העסקה.
 
יודגש, כי כל עסקה שתיערך באתר אינה מושלמת וסופית בטרם קבלת אישור על ביצוע העסקה מחברת האשראי. קרי, לא ישלח המוצר אל הלקוחה בטרם יתקבל אישור כאמור.
 
בכל מקרה של סירוב מצד חברת האשראי, רשאים בעלי האתר להתייחס אל העסקה כמבוטלת בתוך 48 שעות ממועד הסירוב.
 
בכל מקרה בו תשנה המשתמשת את תנאי התשלום ו/או את אמצעי התשלום, הן באמצעות חברת האשראי ועל פי מדיניותה והן באמצעים אחרים, ושינוי זה יהא כרוך בעלויות נוספות מצד חברת הסליקה ו/או חברת האשראי – רשאים בעלי האתר לחייב את המשתמשת בגין תוספת העלות.
 
עסקאות שבוצעו באתר ניתנות לביטול בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק החזרת מוצרים").
 
המשתמשת מצהירה, שידוע לה כי רישום פרטי כוזבים ו/או שימוש שלא כדין בכרטיס אשראי עלול להוות עבירה פלילית לצד עוולות אזרחיות שונות – וכי בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לפעול על פי כל דין כנגד משתמשת שתפעל כאמור.
 
בעלי האתר רשאים להגביל את כמות המוצרים המוצעים למכירה, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 
בעלי האתר לא יתירו מכירה סיטונאית באמצעות האתר, והמכירה תיעשה לבודדים בלבד, זאת למעט לקוחות סיטונאיים אשר נבדקו ואושרו על-ידי בעלי האתר מראש, ויעשו שימוש באתר באמצעות שם משתמש וסיסמא ללקוחות כגון דא.
 
התמונות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את בעלי האתר ו/או את הספק ו/או היבואן.
 
כל מידע אשר מוצג באתר בהקשר למוצריו האתר, לרבות טיבם ואיכותם, נמסר לבעלי האתר על-ידי הספק והוא באחריות הספק בלבד.
 
בעלי האתר אינם אחראים לכל פגם שנפל ביצורו של מוצר והאחריות תוטל על הספק ו/או היבואן ו/או היצרן.
 
יודגש כי לבעלי האתר לא תהא אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למשמשת ו/או לצד שלישי – כתוצאה משימוש במוצרים הנמכרים באתר, יהא הנזק אשר יהא ותהא עילת התביעה אשר תהא.
 
אספקה הובלה ומשלוח

משלוח מוצרים אל המשתמש יעשה באמצעות חברת שילוח חיצונית שאינה קשורה לבעלי האתר (להלן: "חברת המשלוחים") והנו כרוך בתשלום. עלות המשלוח מוצגת בפני המשתמשת בעמוד "הקופה", לפני ביצוע התשלום.
 
תעריפי המשלוחים משתנים מעת לעת ובעלי האתר רשאים לשנותם, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ומבלי להודיע על כך מראש.
 
המשתמשת מאשר בזאת לבעלי האתר להעביר את פרטיה לחברת המשלוחים לצורך ביצוע המשלוח.
בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק שיגרם למוצר במהלך המשלוח, והאחריות מוטלת על חברת המשלוחים.
 
בעלי האתר מחויבים להוביל את המוצר שרכשת אל הכתובת אותה ציינת בעת ההזמנה.
 
אזורי החלוקה מוגבלים ונקבעים על ידי חברת המשלוחים מכוח מדיניותה.
 
מדיניות החזרות

משתמשת רשאית להחזיר מוצר שלא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית, שלא נפתחה ולא נפגמה בכל דרך שהיא וזאת תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר לידי המשתמשת.
 
משתמשת רשאית להחזיר מוצרי ביגוד והנעלה שלא נעשה בהם שימוש ותווית המחיר שלמה ומחוברת אליהם ללא שינוי וזאת עד תום 2 ימי עסקים ממועד הרכישה.
 
בעלי האתר לא יקבלו בחזרה מוצרים שיוצרו בהתאמה לבקשת הלקוח, מוצרים פסידים, מוצר שניתן להעתקה או שכפול, בגדי ים והלבשה תחתונה – וזאת מכוח החוק.
 
בעלי האתר לא יבטלו עסקה ששולמה בתווי קניה ו/או שוברי מתנה ו/או כרטיס מגנטי נטען – כקבוע בחוק.
 
בעלי האתר רשאים לגבות דמי ביטול בגובה 5% ממחיר הטובין או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם – כקבוע בחוק.
 
בעלי האתר ישיבו למשתמשת את התמורה ששולמה באותה הדרך בה בוצע התשלום ובניכוי דמי הביטול, כקבוע בחוק.
 
בעלי האתר רשאים להשיב למשתמשת את התמורה בדרך של זיכוי ו/או קרדיט באתר, בהסכמת המשתמשת.
 
יוזכר כי במקרה של מוצר אשר הגיע לידי המשתמשת כשהוא תקול ו/או פגום עקב פגם בייצור בלבד, יאפשרו בעלי האתר למשתמשת להשיב את המוצר למשרדי בעלי האתר. בעלי האתר יעבירו את המוצר אל היצרן לצורך בדיקת המוצר. המשתמשת תקבל מוצר חלופי תוך 12 ימי עסקים מיום קבלת המוצר הפגום במשרדי בעלי האתר.
 
יודגש בשנית כי במידה שימצא על ידי היצרן כי המוצר שהוחזר אינו תקול ו/או פגום, או לחילופין שהתקלה ו/או הפגם אינם נובעים מתקלה בפס הייצור – קרי, פגם במהלך המשלוח ו/או פגיעה במזיד על ידי המשתמשת ו/או מתוך שימוש רשלני של המשתמשת– יוכלו בעלי האתר לדרוש מן המשתמשת שיפוי בגין הוצאות שהוציאו בקשר למוצר.
 
בכל מקרה – דמי משלוח המוצר בחזרה לבעלי האתר יהיו על חשבון המשתמשת.
 
אחריות למוצרים ושירותים

כל המוצרים הנמכרים באתר ו/או דרך האתר הינם באחריות הבלעדית של הספק ו/או היבואן ו/או היצר – ואין לבעלי האתר כל אחריות עליהם.
 
בעלי האתר אינם אחראים לתוכנם או לנכונותם של הנתונים אשר נמסרים באתר, שכן הם נמסרו לבעלי האתר על-ידי היצרן ו/או היבואן ו/או הספק.
 
בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, למשתמשת או לצד שלישי, לגוף או לרכוש – שנגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או משימו במוצר אשר נרכש באתר. האחריות הבלעדית כאמור היא של יצרן המוצר.
 
 בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק שיגרם למשתמשת, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מניתוקים ו/או הפרעות ברשת האינטרנט של המשתמשת ו/או של האתר עצמו.
 
בעלי האתר נוקטים את מלוא האמצעים הסבירים על מנת לאכוף את חוקי המדינה, להבטיח את טיב המוצרים ולהבטיח שירות איכותי לשביעות רצון המשתמשת.
 
בעלי האתר רשאים להפסיק ו/או למנוע ו/או להגביל את השימוש באתר בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או מחוקי המדינה.
 
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לנקוט הליכים משפטיים כנגד כל משתמשת אשר תפר את תנאי התקנון ו/או תגרום לנזק ישיר או עקיף לבעלי האתר, למי מטעמם או לצד שלישי.
 
המידע המופיע באתר הינו כללי בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי ו/או המלצה לטיפול ו/או עובדה מכל סוג. אין לראות במלל המופיע באתר, לרבות פרטי המוצרים הנמכרים בו, משום הבעת דעה מצד בעלי האתר לגבי טיב המוצר, אופיו, סגולותיו הרפואיות או יתרונותיו הבריאותיים.
 
בטרם השימוש במוצר שנרכש מהאתר – על המשתמשת לקרוא את עלון השימוש לצרכן ו/או מרכיבי המוצר ו/או המידע על הרכיבים האלרגניים ו/או כל מלל אחר הנוגע למוצר ומודפס עליו.
 
בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק שייגרם למשתמשת כתוצאה מאי תקינות ציוד המחשב של המשתמשת ו/או חיבורה לרשת האינטרנט.
 
מדיניות פרטיות

במהלך ההרשמה לאתר תתבקשי לאשר משלוח עדכונים ו/או חומרים פרסומיים מאת בעלי האתר, בדרך של הודעות מסר קצר לטלפון הנייד ו/או באמצעות דואר אלקטרוני.
 
במהלך ביצוע רכישה ייאספו פרטייך האישיים על ידי האתר, הכוללים בין היתר את שמך המלא, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, טלפון שמסרת וכדומה. השימוש בנתונים הללו יעשה לצורכי שיפור וייעול השירות.
 
המשתמשת מצהירה בזאת, כי היא מסכימה לאיסוף הפרטים המפורטים מעלה, וכן לשמירתם במאגר הנתונים של בעלי האתר.
 
יתכן, ובעלי האתר יבצעו שימוש באותם הנתונים לצרכים סטטיסטיים ו/או לצורכי ייעול ושיפור השירות.
 
כמו כן, יתכן ובעלי האתר יעשו שימוש בנתונייך האישיים על מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים, המוצעים על ידי בעלי האתר ו/או על ידי צד שלישי, העשויים לעניין אותך – זאת לרבות משלוח מכתב לכתובת מגורייך, משלוח הודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת בזמן ההרשמה לאתר, הודעת מסר קצר לטלפון הסלולרי שמסרת בזמן ההרשמה לאתר, מערכות חיוג אוטומטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד או הקווי שמספרת בזמן ההרשמה לאתר.
 
בעלי האתר לא מבצעים איסוף של פרטי כרטיס האשראי של המשתמשת והם אינם נשמרים על שרתי בעלי האתר ו/או האתר.
 
הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס”ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, את תהיי רשאית לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לבעלי האתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.
 
בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לבעלי האתר לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.
 
במידה והתקבל במענך תוכן שיווקי באמצעות מערכות דיוור אוטומטיות – ניתן לפנות לבעלי האתר לצורך הסרה מרשימות התפוצה בכל עת.
 
בעלי האתר רשאים לעשות שימוש בעוגיות (cookies) הנשמרות על מחשבך האישי. בעוגיות אלו לא נשמרים פרטי מידע שעלולים להוביל לזיהוייך באופן אישי.

דין וסמכות שיפוט

כל מחלוקת שתתגלע בין בעלי האתר לבין משתמשת תובא על פתרונה בפני ערכאות המשפט בבתי-המשפט בעיר תל אביב בלבד.
 
על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.